ข่าวประกวดราคา
ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐ เเปลงเกษตรกรรมเเละเเปลงที่ชุมชน(ที่อยู่อาศัย)ในท้องที่ อ.สามง่าม อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.วังทรายพูน อ.โพทะเล อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐ เเปลงเกษตรกรรมเเละเเปลงที่ชุมชน(ที่อยู่อาศัย)ในท้องที่ อ.สามง่าม อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.วังทรายพูน อ.โพทะเล อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ม.ค. 61 15:36 น.