ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 6/2560 งานขุดลอกลำคลองบอระเพ็ด บ้านวังหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยพุก-บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 6/2560 งานขุดลอกลำคลองบอระเพ็ด บ้านวังหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยพุก-บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 17 พ.ค. 60 14:28 น.